ПС за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
НЕОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО
Покрајински секретар
1 изабрано лице
Заменик покрајинског секретара
1 изабрано лице
Подсекретар
1
1 постављено лице
1. Сектор за културно наслеђе
1
1 постављено лице
1.1. Одељење за културно наслеђе
5
5
1 лице ангажовано по основу уговора о делу
1.2. Одсек за документационе послове и послове библиотеке
4
4
2. Сектор за уметничко стваралаштво
5
4
1 постављено лице
3. Сектор за међурегионалну сарадњу
4
3
1 постављено лице
1 лице ангажовано по основу уговора о делу
1 лице ангажовано по основу уговора о привремено повременим пословима
1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду
4. Сектор за културу националних мањина-националних заједница
3
2
1 постављено лице
5. Сектор за манифестације, фестивале и аматеризам
3
2
1 постављено лице
6. Сектор за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове
1
1 постављено лице
6.1. Одељење за правне и материјално-финансијске послове у области информисања и за послове односа с верским заједницама
6
4
2 лица ангажована по основу уговора о привремено повременим пословима
1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду
6.2. Одељење за интерну контролу, инспекцијске, надзорне и опште правне послове
7
5
6.3. Одељење за материјално-финансијске послове у области културе
1
1
1 лице ангажовано по основу уговора о привремено повременим пословима
1 лице ангажовано по основу уговора о допунском раду
6.4. Група за индиректне кориснике у области културе
5
5
7. Сектор за јавно информисање, медије и аналитику
5
4
1 постављено лице
7.1. Група за област информисања и аналитике
4
3
8. Сектор за односе с верским заједницама
3
2
1 постављено лице
УКУПНО:
58
44
2 изабрана лица
9 постављених лица
2 лица ангажована по основу уговора о делу
4 лица ангажована по основу уговора о привремено повременим пословима
3 лица ангажована по основу уговора о допунском раду