Радно место

Предвиђени број запослених по систематизацији

Стваран број запослених

Друга радно ангажована лица

Неодређено

Одређено

 

Правобранилац АП Војводине

1

 

1

 

Заменик правобраниоца АП Војводине

4

 

3

 

Самостални стручни сарадник I – правобранилачки помоћник

2

1

0

 

Виши стручни сарадник- правобранилачки помоћник

2

2

0

 

Виши стручни сарадник – секретар у Правобранилаштву АП Војводине

1

0

0

 

Виши референт за административне послове

1

1

0

 

Виши референт за административне и материјално финансијске послове

1

1

0

 

Виши референт за административне и информатичке послове

1

0

0

Једно лице по основу уговора о привременим и повременим пословима

Правобранилачки приправник

2

0

0

 

Воолонтер

1

0

0

 

Укупно:

16

4

4

1