МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 2018.

2018ПРИХОДИ РАСХОДИЗАПОСЛЕНИ
ИСПЛАТЕ АНГАЖОВАНИМ ЛИЦИМА
ПОДАЦИ ИЗ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
јануар1) Остварење уступљених прихода буџета АПВ


2) Остварење укупних прихода и примања буџета АПВ
1) Извршење расхода и издатака буџета АПВ


2) Извршење расхода и издатака по разделима буџета АПВ
1) Исплаћена плата1) По уговору о привременим и повременим пословима

2) По уговору о ангажовању трећих лица у комисијама

3) За вршење функције и посланички паушал
1) Исплате са рачуна извршења буџета

2) Исплате са рачуна извршења буџета по примаоцима средстава