Управа за имовину АПВ – Документи који се користе у раду

 

Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/2014);

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14);

Закон о основама својинскоправних односа (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90, “Сл. лист СРЈ”, број 29/96 и “Сл. гласник РС”, број 115/05 – др. закон);

Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 93/14, 121/14 и 6/15);

Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука УС и 96/2015);

Закон о становању („Службени гласник РС“ бр. 50/92, 76/92, 84/92 – испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – испр., 48/94, 44/95 – др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – др. закон и 99/2011);

Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/15);

Закон о јавним путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

Закон о водама ( “Сл. гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12);

Закон о шумама (“Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) ;

Одлука о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АП Војводине”, бр. 14/2014, 16/2014, 55/2014 и 1/2016)

Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 43/2014);

Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Службени гласник РС“, број 27/96);

‎Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015);

Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 61/15);

Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом („Службени гласник РС“ бр. 53/12);

Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС”, бр. 105/13 и 119/13);

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 70/14, 19/15 и 83/15);

Покрајинска уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Аутономне покрајине Војводине (“Сл. лист АПВ”, број 19/13);

Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (“Сл. лист АП Војводине”, бр. 45/2015 и 13/16))

Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 401-00-304/2012-02 од 5. децембра 2012. године;

Упутство за поступање образовно – васпитних установа и установа ученичког и студентског стандарда код издавања у закуп непокретних ствари у јавној својини број: 401-00-304/2012-02 од 3. децембра 2012. године;

Одлука о кодексу понашања у покрајинским органима („Сл. лист АП Војводине“, бр. 9/13);

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи за имовину АПВ;

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у Управи за имовину АПВ;