Управа за имовину АПВ – број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
НЕОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО
ДИРЕКТОР
1
1
Помоћник директора - координатор
1
1
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
16
14
1 на одређено
УКУПНО:
297
273
на одређено
лица ангажовано по привременим и повременим пословима
укупно 31