Управа за заједничке послове покрајинских органа – БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА – ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ДИРЕКТОР (1)
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА – КООРДИНАТОР (1)
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(16 )
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
(17 )
СЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(26 )
СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
(41 )
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
(195)
помоћник директора (1) помоћник директора (1) помоћник директора (1) помоћник директора (1) помоћник директора (1)
1. Одељење за припрему и реализацију набавки
(7)
1. Одељење за финансијско планирање, извршење и контролу расхода и издатака и рачуноводствене послове
(16)
1. Одељење за комуникацијe
(8)
2. Одсек за противпожарну заштиту
(5)
1. Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице
(25)
1.1. Одсек за припрему и реализацију набавки 1.1. Одсек за рачуноводствене послове 1.1. Одсек за подршку корисницима   1.1.Одсек за послове писарнице
2. Одељење за спровођење поступака јавних набавки
(8)
1.2. Одсек за финансијско извештавање, извршење и котролу расхода 1.2.Група за информациону безбедност   2. Одељење за угоститељство
(51)
2.1. Одсек за спровођење поступака јавних набавки добара 1.3. Одсек за финансијско праћење поступака управљања имовином АПВ 2. Одељење за апликативни софтвер
(8)
  2.1 Одсек за репрезентативне објекте
2.2. Група за спровођење поступака јавних набавки радова и услуга   1.1 Одсек за еУправу   2.2. Одсек за пословање бифеа
    3. Одељење за телекомуникације
(9)
  2.3.Одсек за послове ресторана
    3.1. Одсек за одржавање телекомуникационих система   3. Одељење за техничке послове и саобраћај
(53)
        3.1.Одсек за саобраћај и одржавање
        4. Одељење за послове штампарије
(10)
        5. Одсек за магацинско пословања
(7)
        6. Одсек за спремање објеката
(48)

 

Број постављених лица у Управи

III група 1 директор 1
V група 5 помоћник директора 6
Укупно I: 6 Укупно I: 7

Број запoслених по звањима

самостални стручни сарадник I 18
самостални стручни сарадник II 3
самостални стручни сарадник 17
виши стручни сарадник 8
стручни сарадник 9
виши сарадник 4
сарадник 2
виши референт 75
референт 4
Укупно II: 140

Број запослених по занимањима

Средње образовање ВКВ/КВ 101
НКВ 49
Укупно III: 150
УКУПНО (I+II+III):

297